Јавне набавке

Ј А В Н А   Н А Б А В К А

мале вредности број 1/19

За набавку добара-Замена дотрајале кухињске опреме у кабинету за куваре и конобаре

Poziv za podnosenje ponuda

Конкурсна документација

Odluka o dodeli ugovora

2018.

Конкурсна-документација

Позив за порталТЕХНИЧКА ШКОЛА
Оџаци, улица Школска 20, 25250

2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2017

за јавну набавку добара – АЛАТ И ОПРЕМА ЗА МАШИНСКУ РАДИОНИЦУ

Датум објављивљња позива: 21.11.2017.године

Крајљи рок за достављање понуда : 29.11.2017.године до 12 часова

Јавно отварање: 29.11.2017.године у 12,15 часова

Предмет ЈН: набавка алата и опреме за практичну наставу

– Опрема за електро заваривање

– Браварске стеге

– Електрични, мерни и остали ручни алат

Позив за подношеље понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

1.1.4/2017

  1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Предмет јавне набавке

 Предмет јавне набавке бр.1.1.4/2017 су добра – намештај за учионице. Шифра из ОРН: 39160000-школски намештај.

1.2 Врста поступка јавне набавке

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3 Партије

 Предметна набавка није обликована по партијама

1.4 Циљ поступка

 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5 Контакт

Е – mail: tsodzacisekretar@mts.rs

Тел: 025/5742-186

Адреса: Школска 20, 25250 Оџаци

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација

Одговор

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Пријава2

 

 

 

Број: ЈНМВ 1/2015.
Дана: 14.06.2017. год.

ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017 

Оџаци, Јун 2017. године

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су добра.

Назив и шифра из општег речника набавки: Опрема за образовне потребе- 39162000

  1. Партије

Набавка је обликована у две партије:

Партија број 1: опрема за електронику и електротехнику

Партија број 2: опрема за пнеуматику и електропнеуматику

Назив и шифра из општег речника набавки:

-Партија 1: 31700000 – Електронски, електромеханичарски и електротехнички материјал

-Партија    2:    39162100-6 – Наставна опрема

PozivZaPodnosenjePonude-1

DOKUMENTACIJA

 

Одлука о додели уговора 1/2017

Одлука

 

 

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012), члана 2. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013) и Одлуке о покретању jaвне набавке мале вредности ЈНМВ 82/2015 од 20.02.2015. објављује се

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1/2015
Објављен на Порталу 25.02.,2015.

Опис предмета набавке: Набавка добара – набавка електричне енергије ради закључења уговора, а у складу са утрошком средстава Наручиоца предвиђених за ову намену.

Ознака из Општег речника набавке: : 09310000 електрична енергија

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за јавну набавку електричне енергије

Конкурсна документација