1-3

КУВАР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (конобари и кувари)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (конобари и кувари)

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (конобари икувари)

МАТЕМАТИКА (конобари и кувари)

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (конобари и кувари)

ХЕМИЈА (конобари и кувари)

ГЕОГРАФИЈА (конобари и кувари)

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА (конобари и кувари)

ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

КУВАРСТВО

ИСХРАНА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (конобари и кувари)

ВЕРСКА НАСТАВА (конобари и кувари)

КОНОБАР

ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

УСЛУЖИВАЊЕ

РУСКИ ЈЕЗИК