Наставни планови и програми

 

Рачунарсво и информатика 2022

Наставни планови и програми за:Бравар-заваривач и механичар моторних возила-измене 2021.

Правилник  о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала : Просветни гласник, 12/2021

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=f37fd7d7-7ca9-4e00-bed5-2838baa53fab

Б-З,општеобразовни

mehanicar-motornih-vozila-opsti

Машинство и обрада метала

Bravar,zavarivac,automehaničar-strucni predmeti

Strani jezik-izmene i dopune 2015-16

Заваривач -практична настава

Mehatronika plan i program

Матурски испит за мехатронику

Mehatronika 14/2020 (стручни предмети)

Трговина,угоститељство,туризам

Конобар и кувар

Правилник  о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам : 10/2020-1, 14/2020-70, 13/2021-334, 2/2022-564

Просветни гласник 10/2020

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=38b870a8-28c7-4615-ad04-a79f95f23397

Текстилство и кожарство

Модни кројач општи

Модни кројач стручни

Матура за модног кројача

Индустријски кројач-општи

Индустријски кројач-стручни

 

Хемија,неметали и графичарство

Техничар за инустријску фармацеутску технологију

 

Општеобразовни предмети

Општеобразовни предмети

Информатика за све профиле

Страни језик,измене и допуне 2015

Енглески као изборни за 3-3