ТЕРМОДИНАМИКА

Испитна питања из термодинамике

 1. Енергија, појам и подела
 2. Величине стања
 3. Промене стања
 4. Рад и количина топлоте
 5. Ентропија
 6. Енталпија
 7. Први закон термодинамике
 8. Други закон термодинамике
 9. Једначина стања идеалног гаса
 10. Мешавине идеалних гасова, састав и једначина стања
 11. Величине и дујаграми стања за водену пару
 12. Карноов циклус
 13. Термотехничке основе мотора
 14. Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем
 15. Влажан ваздух, промене стања
 16. Левокретни кружни процеси
 17. Термотехничке основе расхладних постројења
 18. Провођење топлоте
 19. Прелажење топлоте
 20. Пролажење топлоте
 21. Зрачење
 22. Сагоревање, врсте и карактеристике горива
 23. Термотехничке основе грејања и хлађења
 24. Појединачно грејање
 25. Централно грејање