МЕХАНИКА

Испитна питања из механике

 1. Аксиоме статике
 2. Везе, реакције веза и аксиома о везама
 3. Графичка метода слагања система сучељних сила
 4. Графичка метода разлагања система сучељних сила
 5. Аналитички начин представљања и слагања сила
 6. Момент силе за тачку. Варињонова теорема
 7. Спрег и момент спрега, услови равнотеже спрега
 8. Верижни полигон сила
 9. Тежиште хомогеног тела, фигуре и линије
 10. Равански носачи
 11. Одређивање реакција веза
 12. Основне статичке величине у попречним пресецима пуних раванских носача
 13. Конструкција статичких дијаграма-графички
 14. Конструкција статичких дијаграма-аналитички
 15. Решеткасти носачи
 16. Одређивање сила у штаповима методом чворова
 17. Одређивање сила у штаповима методом пресека
 18. Трење, врсте трења, Кулонови закони
 19. Трење на стрмој равни
 20. Отпор котрљања

предметни наставник

Јадранка Станковић