Грађанско васпитање 3-4

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПЛАНИРАЊ Е ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ -јавне презентације у школи-III4

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПЛАНИРАЊ Е ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ – припрема за јавну презентацију-III4

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Планирање локалне акције- прикупњаље средстава и план активности-III4

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-План надгледања и оцене успешности-III4

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-прикупљање података, формулисање проблема, циљева и задатака-III4

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСИТАЊЕ-ПЛАНИРАЊ Е ЛОКАЛНЕ АКЦИЈЕ – избор проблема-III4

ЛЕКЦИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-Удружење грађана-упознавање с радом локалних удружења грађана-III4

LEKCIJA IZ PREDMETA GRADJANSKO VAPITANJE-UDRUŽENJE GRADJANA-PRAVO NA SAMOORGANIZOVANJE-III4

LEKCIJA IZ PREDMETA GRADJANSKO VASPITANJE-SKUPŠTINA-PRIPREMA ZASEDANJE-III4